1- استفاده از سوالهای ذهنی:

 یکی از راههای لذت بخش کردن زندگی، و رهایی از روزمره گی ها و افسردگی های مداوم؛ استفاده از خلاقیت در هر امر کوچک و بزرگ است. یکی از روشهای جالب این است که در هر لحظه ای که هم اکنون و یا آینده؛ به اجبار موقعیتهای شخصی و اجتماعی ؛ و یا برای تمدد اعصاب و رفع خستگی در آن به سر می برید، از خودتان بپرسید:

"  چطور می توانم این لحظه را به بهترین وجه سپری کنم؟"

 با تداوم این شیوه به مرور؛ هر بار با جوابهای ذهنی متعدد و جدیدتری رو برو خواهید بود. جوابهایی که می تواند برای شما احساس زیبای انجام یک کار مفید را در هر لحظه ی به ظاهر هدر رفته از زندگیتان؛ ارمغان آورد.

  


ادامه مطلب ...